Kik vagyunk

Bemutatkozó

A Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium – a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program jogutódjaként – 2021. szeptember 1-jén kezdte meg működését.

A Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program a kilencvenes évek elején született, az 1991-92-es tanév óta működik. 

Személyközpontú programunk fő célkitűzése, hogy minden tanuló számára hatékony, tanulási esélyegyenlőséget biztosító iskolai környezetet alakítson ki.

Célunk, hogy az iskola nyújtson minden gyermek, fiatal számára elfogadó, biztonságos környezetet, biztosítsa az egyéni tanulási út lehetőségét, és neveljen szabadságra, kreativitásra, önállóságra, gondolkodásra. Elfogadjuk, értékként kezeljük a különbségeket. Hiszünk abban, hogy minden gyermek, fiatal értékek hordozója, joga van biztonságot, támogatást nyújtó iskolai környezetben tanulni.

2019-ban a Gyermekek Háza gimnáziummal bővült. A GYH Alternatív Gimnázium 2019-20-as tanévben kezdte meg – felmenő rendszerben – működését. A gimnázium indításakor célként fogalmaztuk meg, hogy – megújítva az oktatás tartalmait, kereteit – alkalmazkodjunk a 21. század kihívásaihoz, kiemelten fókuszálva a személyiségfejlesztésre, a diákok egyéni igényeire, lehetőségeire.

Nevelő, oktató munkánkat saját fejlesztésű, akkreditált, egyéni eltérési engedéllyel rendelkező általános iskolai és gimnáziumi tanterveink alapján végezzük.

A Gyermekek Háza az elmúlt 30 évben komoly hazai és nemzetközi hírnévre tett szert. Pedagógusaink fontosnak tartják a folyamatos fejlődést, a hazai és nemzetközi programokba való bekapcsolódást, valamint a program innovációinak, tapasztalatainak megosztását.

Alapelvek

Nyitottság, kreativitás, elfogadás

A Gyermekek Háza nyitott iskola, elfogadjuk, természetesnek tartjuk, hogy minden gyerek, fiatal más és más, önálló személyiség. Fontosnak tartjuk a tanulók minél mélyebb megismerését, egyéni fejlesztését.

Önálló döntésre, felelősségre neveljük tanítványainkat, biztatjuk őket a kreatív, kritikai gondolkodásra, véleményük szabad, kulturált kifejezésére. Tanítványainkkal a tiszteleten alapuló partneri viszony kialakítására törekszünk.

Fontosnak tartjuk az elfogadást, az empátiát, a toleranciát. Bízunk az egyéni különbségeket tisztelő, elfogadást nyújtó nevelés, oktatás személyiségfejlesztő hatásában. Tanulóink az iskolai élet minden mozzanatában együtt élnek sajátos nevelési igényű társaikkal. Számukra egyértelmű a sérült emberek elfogadása, tisztelete. Megtanulják, hogy mindenki felelős önmagáért, társaiért, bárki tud segíteni és szorulhat segítségre.

Befogadó iskola, integráció, tehetséggondozás

A Gyermekek Háza befogadó (inkluzív) iskola, osztályainkban együtt tanulnak ép és sérült, különböző adottságú, érdeklődésű, eltérő ismeretekkel, lehetőségekkel bíró diákok. A különbözőséget értékként kezeljük, valljuk, hogy az iskola, a pedagógusok feladata az egyéni lehetőségekhez való igazodás.  Célunk, hogy a tanulók tudása gyarapodjon, haladjon, egyéni szükségletek szerint kínálunk lehetőségeket és nyújtunk segítséget a tanuláshoz, a nehézségek leküzdéséhez, a tehetségek kibontakozásához, fejlődéséhez. Célunk, hogy diákjaink örömmel vegyenek részt a tanulásban, elfogadásuk, reális énképük alakuljon, önbizalmuk erősödjön.

A differenciált tanulási környezet lehetőséget teremt arra, hogy a tanulás során igazodni tudjunk tanítványaink sokszínűségéhez.  Ez a szemlélet és módszertani kultúra teszi lehetővé, hogy a Gyermekek Háza minden osztályában tanuljon 3 sajátos nevelési igényű diák, kiemelt figyelmet fordíthassunk tanulóink egyéni fejlesztésre.

Magyarországon elsők közt, az 1993/94-es tanév óta valósítjuk meg a sajátos nevelési igényű gyerekek ép társaikkal való együttnevelését.
A sérülésből adódó hátrányok kompenzálása érdekében sajátos nevelési igényű tanulóink – egyéni szükségleteiknek megfelelő időben – rehabilitációs célú fejlesztő terápián vesznek részt, gyógypedagógus szakemberek közreműködésével.

Az egyéni bánásmódra fókuszáló szemlélet és módszertani kultúra kiváló lehetőséget biztosít a tehetséggondozás megvalósítására is. A tehetséggondozás fő színtere a tanóra. A tehetséges tanulók optimális fejlesztése érdekében gimnáziumi tantervünkben a tehetséggondozást segítő, a törzsanyagon túl mutató fakultatív tartalom is feltüntetésre került. A tehetséggondozást segíti a 11. és 12. évfolyamon a csoportbontások, a fakultáció választásának lehetősége. Kiemelkedően tehetséges tanulóink számára egyéni mentori támogatást igyekszünk biztosítani

Személyre szabott nevelés, oktatás

Fontosnak tartjuk a tanulási esélyegyenlőség megvalósítását.

A Gyermekek Házában a tanórai differenciálás, az adaptív tanulásszervezés megvalósításával történik az egyéni sajátosságokhoz való igazodás. A kooperatív, tanulók együttműködésére építő tanulás, a differenciált rétegmunka, a többszintű tanulásszervezés kiváló tanórai lehetőséget biztosít erre.

Hiszünk a tanulók aktivitására, tevékeny részvételére építő tanulásban.    A tanulási folyamat szervezésénél a kutató, felfedező, cselekvéses tanulás kerül előtérbe. Tanóráinkon az ismeretközlő pedagógus és befogadó tanuló alapállás helyett az együtt munkálkodó gyerekek, és pedagógusok közös tevékenysége folyik. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a tanulók előzetes tudásukat, tapasztalataikat mozgósítsák, tevékenyen vegyenek részt az ismeretek elsajátításában.

A személyre szabott nevelés, oktatás nemcsak a tanórákon, tanítási blokkokban valósul meg, egyéb szervezeti keretek, formák is segítik ezt, témahetek, projektek, fakultációk, tantárgyi rehabilitációs órák, mentori támogatás szervezésével.

Készség, képességfejlesztés, kompetencia alapú oktatás

A tantárgyi ismeretek mellett fontosnak tartjuk azon készségek, képességek fejlesztését, melyek segítik a diákok gyakorlati életben való sikeres helytállását. Fontos készségnek tartjuk többek közt a kreativitást és innovációt, a kritikai gondolkodást és problémamegoldást, az önszabályozást, az együttműködést, a kommunikációt és az infokommunikációs technológiák biztos használatát.

A Gyermekek Házában olyan iskola környezet kialakítására törekszünk, amely a lényegi tantárgyi ismeretek elsajátítása mellett alkalmas e készségek, kompetenciák fejlesztésére. Programunkban alkalmazott tanulásszervezési eljárások – kooperatív technikák, differenciált rétegmunka, individualizált tanulás, többszintű tanulásszervezés, téma és projekthetek – kiváló lehetőséget nyújtanak ehhez. 

A tanulási helyzetek során alkalmazott tevékenységközpontú, tanulói döntésre és aktivitásra építő ismeretszerzés, a felfedező, problémamegoldó tanulási szituációk, az előadások, prezentációk sokasága szintén jó terepet nyújt a kompetenciák folyamatos fejlesztéséhez. A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt szerepet kap a digitális kompetencia fejlesztése is.

Közösségfejlesztés, együttműködés

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink tudják, érezzék, hogy egy közösséghez tartoznak, és tudnak tenni közösségük alakulásához. Tanítványaink gyakran tanulnak a kooperatív munkában, ahol szükséges a társak közötti együttműködés, a közös felelősségvállalás, az együttes tevékenység megvalósítása. A tanulási helyzetek során nem versenyeznek egymással a tanulók, így az egymás legyőzése helyett az egymás segítése, társuk teljesítményének elismerése válik értékké. Közösségfejlesztő hatású a sajátos nevelési igényű tanulókkal való folyamatos együttlét, felismerve, hogy minden gyermek, fiatal a közösség teljes értékű tagja.

Osztályközösségeink alakítását segítik az évnyitó kirándulások, gólya táborok, hagyományos osztályrendezvények, ünnepek, szabadidős programok. Ugyanígy fontosnak tartjuk a Gyermekek Háza valamennyi évfolyamon együtt tanuló gyerekek, fiatalok közösségének formálását is. E célt szolgálják az iskolaszintű rendezvények, az érkező elsősök és gimnazisták ünnepélyes avatása, a végzős tanulók búcsúztatása. A karácsonyi vásár, a közös, meghitt ünnepek, a Gyermekek Háza olimpia, a Tavaszi Fesztivál, a Völgy utcai betlehemes, a farsang és egyéb iskolaszintű programok mind az együvé tartozás érzését erősítik. A közös játék, programok élményét biztosítják az erdei iskolák és a nyári táborok is.

Tankönyvek

Gyermekek Háza sajátossága, hogy az optimális terhelés megvalósítása érdekében, differenciált ismereteket nyújtó tananyaggal dolgozik. Ezért a program pedagógusai folyamatosam állítják össze a gyerekek eltérő képességeihez igazodó differenciált tevékenységek és feladatsorok rendszerét.

A program tanítói által alkotott differenciált tananyag feldolgozások egy része tankönyv formában megjelentek.

A Gyermekek Háza tankönyvcsalád könyveire jellemző, hogy egy-egy témakört- legyen az olvasás, matematika, természetismeret- munkatankönyv formában, több szinten, differenciáltan dolgoz fel.

A tankönyvek, taneszközök, tanulmányi segédletek kiválasztása során figyelünk arra, hogy a tankönyvek a legkorszerűbb ismereteket tartalmazzák, szövegezésük jól érthető legyen, ténylegesen segítse a diákok tanulását.

A differenciált tanulás érdekében – ha szükséges – több tankönyvet is használunk egy tantárgy tanítása során.

Kiemelten fontosnak tartjuk a digitális ismerethordozók használatát, interneten elérhető tankönyvek, tanulást segítő kiadványok, digitalizált tartalmak (e-könyvek) letöltését, valamint az interneten elérhető tartalmak felhasználását.

A könyvek a    gondozásában jelennek meg.

Értékelés

A Gyermekek Háza értékelésének jellemzője a pozitívumokra való támaszkodás, az elért eredmények megerősítése, a hibák tanulási folyamat részeként való kezelése.  

Alapelveink nehezen egyeztethetők össze a kizárólag érdemjegyekkel történő minősítő értékeléssel. Célunk, hogy az értékelés:

Tantervünk az első négy évfolyamot egységként kezeli, a negyedik évfolyam végén adja meg a tovább haladási feltételeket, addig az automatikus tovább haladás elvét követi, igazodva a tanulók eltérő fejlődési üteméhez.

A személyre szabott értékelés megvalósítása érdekében az első hat évfolyamon szövegesen értékeljük tanulóink teljesítményét.   

Az első három évfolyamon a tanulók értékelése félév zárásakor és a tanév végén történik.  Tanévközi szöveges értékelés a negyedik évfolyamtól történik.

A hatodik évfolyam második félévében jelennek meg az érdemjegyek, az év végi záró értékelés érdemjegyekkel és rövid személyre szabott szöveges értékeléssel történik.

A gimnáziumi értékelési rendszerünk lehetőséget kínál egyéni vállalásokra, az érdemjegyek kialakításában a diákok aktívan részt vehetnek. A tanulók folyamat közbeni értékelése százalékokkal, a félévi és év végi érdemjegyekkel és szöveges értékeléssel történik.

Nagy súlyt fektetünk a tanulói önérétkelésre, diákjainktól félévkor és évvégén önértékelést kérünk.

Egész napos iskola

A Gyermekek Háza az első hat évfolyamán egész napos iskolai programmal működik. Ez a nevelési forma teszi lehetővé a rugalmas, a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodó napirend kialakítását.
A tanórák, tanulási blokkok és a szabadidő sávok egész napra vannak elosztva.

A reggel beszélgető-körrel indul, és a délelőtt folyamán van lehetőség szabadidőre, játékra. A délutáni idősávban is kerülnek– főleg művészeti vagy mozgásos – tanórák.


Gimnázium

A Gyermekek Háza elveire, pedagógiai módszereire építő GYH Alternatív Gimnázium 2019 őszén indult.

A Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium középiskolai tagozata saját fejlesztésű, akkreditált, egyéni eltérési engedéllyel rendelkező alternatív kerettanterv, pedagógiai program alapján működő személyközpontú, inkluzív gimnázium, mely állami keretek között kínál lehetőséget alternatív középiskolában való tanulásra.

Célja, hogy megújítsa az oktatás tartalmát, kereteit, alkalmazkodjon a 21. század kihívásaihoz, kiemelten fókuszálva a személyiségfejlesztésre, a diákok egyéni igényeire, törekvéseire.

Működése során meghatározó a személyes és a szociális kapcsolatok erősítésére való törekvés, az egyéni lehetőségekre fókuszáló, differenciált, aktív tanulói ismeretszerzésre építő tanulásszervezés, rugalmas szervezeti keretek (tanítási blokkok, témahetek, projektek, fakultációk) biztosítása, az innovációra, tudásmegosztásra való törekvés.

Várjuk a gimnáziumi osztályokba azokat a diákokat

Felépítés

Nyelvi előkészítő osztály

9-10. évfolyam

11-12. évfolyam

Alapelvek:

Tanulás

Kompetenciafejlesztés

Értékelés

Személyes kapcsolatok

Inkluzív iskola

Jelentkezés


Együttműködés a szülőkkel

Fontosnak tartjuk a szülőkkel való szoros együttműködést. A Gyermekek Háza nyitott iskola, a szülők aktív részesei, szívesen látott résztvevői az iskolai programoknak, életnek.  Várjuk őket nyílt tanóráinkon, szívesen látjuk őket rendezvényeinken. Kérdéseikkel, örömeikkel, problémáikkal bármikor megkereshetik a pedagógusokat.

A bizonyítványosztás után családi beszélgetésre hívjuk őket, ahol a tanulók, pedagógusok és szülők együtt gondolják át a tanév tapasztalatait.

Több alkalommal szervezünk szülői beszélgetéseket, fórumokat, ahol az osztályt, vagy egy-egy korosztályt érintő kérdéseket, témákat tudunk közösen megbeszélni.  A szülők és a pedagógusok közti napi szintű kapcsolattartás érdekében osztály és intézményi szintű online levelezőlisták működnek.

Osztályok

Munkatársak